Przejdź do treści

Spis treści

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) w ramach naszej oferty online oraz stron internetowych, funkcji i treści z nią związanych, a także zewnętrznych obecności online, takich jak nasz profil w mediach społecznościowych (zwany dalej łącznie „Ofertą online”). W odniesieniu do używanych terminów, takich jak „przetwarzanie” lub „osoba odpowiedzialna”, odsyłamy do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Odpowiedzialny

Petrosa Aslanakisa

Muggenhoferstraße:46

90429 Norymberga

post(at)auslaenderbehoerde.org

Rodzaje przetwarzanych danych:

– Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy).
– Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
– Dane dotyczące treści (np. wprowadzany tekst, zdjęcia, filmy).
– Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu).
– Meta/dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

Kategorie osób, których dane dotyczą

Odwiedzający i użytkownicy oferty online (w dalszej części określamy te osoby łącznie jako „użytkowników”).

cel przetwarzania

– Udostępnianie oferty online, jej funkcji i treści.
– Odpowiadanie na prośby o kontakt i komunikowanie się z użytkownikami.
- Środki bezpieczeństwa.
– Pomiar zasięgu/marketing

Użyte terminy

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie przypisania do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub jedna bądź kilka cech szczególnych, są wyraz fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

„Przetwarzanie” to dowolny proces lub seria procesów przeprowadzanych z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów w związku z danymi osobowymi. Termin jest szeroki i obejmuje praktycznie każdą obsługę danych.

„Pseudonimizacja” oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można ich już przyporządkować konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

„Profilowanie” wszelkiego rodzaju zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wydajnością pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, osobowością, analizy lub prognozy kondycji tej osoby fizycznej preferencje, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, miejsce pobytu lub relokacja.

„Osoba odpowiedzialna” to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

Stosowne podstawy prawne

Zgodnie z Art. 13 RODO poinformujemy Cię o podstawie prawnej naszego przetwarzania danych. Jeżeli podstawa prawna nie jest wymieniona w oświadczeniu o ochronie danych, zastosowanie mają następujące zasady: Podstawą prawną uzyskania zgody jest Art. 6 (1) lit. a, a Art Odpowiadanie na zapytania to Artykuł 6 (1) (b) RODO, prawna podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych wymaga żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 lit. d RODO.

Środki bezpieczeństwa

Zgodnie z Art. 32 RODO podejmujemy odpowiednie środki techniczne, uwzględniając stan techniki, koszty realizacji oraz rodzaj, zakres, okoliczności i cele przetwarzania oraz różne prawdopodobieństwo wystąpienia i wagę ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz środki organizacyjne zapewniające stopień ochrony odpowiedni do ryzyka.

Środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego dostępu do danych, a także dostępu, wprowadzania, przekazywania, zabezpieczania dostępności i ich separacji. Ponadto ustanowiliśmy procedury zapewniające realizację praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych oraz reakcję na zagrożenia danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już podczas opracowywania lub wyboru sprzętu, oprogramowania i procesów, zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez projektowanie technologii i domyślne ustawienia sprzyjające ochronie danych (art. 25 RODO).

Współpraca z podmiotami przetwarzającymi i stronami trzecimi

Jeżeli w ramach naszego przetwarzania ujawniamy dane innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym umowy lub stronom trzecim), przekazujemy je lub w inny sposób udzielamy im dostępu do danych, dzieje się to wyłącznie na podstawie zezwolenia prawnego (np. jeśli dane są przekazywane podmiotom trzecim, np. dostawcom usług płatniczych, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest wymagane do wykonania umowy), wyraziłeś zgodę, przewiduje to obowiązek prawny lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. przy korzystaniu z agentów, hostów internetowych itp.).

Jeśli zlecamy podmiotom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tak zwanej „umowy o realizację zamówienia”, odbywa się to na podstawie Art. 28 DSGVO.

Transfery do krajów trzecich

Jeżeli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub dzieje się to w ramach korzystania z usług podmiotów trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych podmiotom trzecim, to ma miejsce tylko wtedy, gdy ma to na celu wypełnienie naszych (przed)umownych zobowiązań, na podstawie Twojej zgody, na podstawie obowiązku prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń ustawowych lub umownych przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych w państwie trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są szczególne wymogi art. 44 i nast. RODO. Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się na przykład w oparciu o szczególne gwarancje, takie jak oficjalnie uznane określenie stopnia ochrony danych odpowiadającego poziomowi UE (np. w przypadku USA poprzez „Tarczę Prywatności”) lub przestrzeganie oficjalnie uznane specjalne zobowiązania umowne (tzw. „standardowe klauzule umowne”).

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo zażądać potwierdzenia, czy dane, o których mowa, są przetwarzane oraz zażądać informacji o tych danych, a także dalszych informacji i kopii danych zgodnie z Art. 15 RODO.

Masz odpowiednio. Art. 16 DSGVO prawo do żądania uzupełnienia dotyczących Państwa danych lub sprostowania nieprawidłowych danych dotyczących Państwa.

Zgodnie z Art. 17 RODO mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego usunięcia przedmiotowych danych lub alternatywnie, zgodnie z Art. 18 RODO, zażądać ograniczenia przetwarzania danych.

Masz prawo żądać otrzymania danych, które nam przekazałeś zgodnie z Art. 20 RODO oraz żądania ich przekazania innym podmiotom odpowiedzialnym.

Przysługuje Ci również prawo, zgodnie z art. 77 RODO, do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo do odwołania swojej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO ze skutkiem na przyszłość

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu danych, które Cię dotyczą, zgodnie z Art. 21 RODO. Sprzeciw można wnieść w szczególności wobec przetwarzania do celów reklamy bezpośredniej.

Pliki cookie i prawo sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej

„Cookies” to małe pliki, które są przechowywane na komputerach użytkowników. W plikach cookie mogą być przechowywane różne informacje. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym plik cookie jest przechowywany) podczas lub po wizycie w ofercie online. Tymczasowe pliki cookie lub „sesyjne pliki cookie” lub „przejściowe pliki cookie” to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu przeglądarki. W takim pliku cookie można zapisać na przykład zawartość koszyka w sklepie internetowym lub stan logowania. „Stałe” lub „trwałe” odnosi się do plików cookie, które pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład status logowania można zapisać, jeśli użytkownicy odwiedzą go po kilku dniach. W takim pliku cookie mogą być również przechowywane zainteresowania użytkowników, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych. „Pliki cookie stron trzecich” to pliki cookie oferowane przez dostawców innych niż osoba odpowiedzialna za obsługę oferty online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko pliki cookie, mówimy o „własnych plikach cookie”).

Możemy używać tymczasowych i stałych plików cookie i wyjaśnić to w naszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerze, są proszeni o dezaktywację odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookies można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online.

Ogólny sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie do celów marketingu internetowego można zgłosić w przypadku dużej liczby usług, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem witryny amerykańskiej http://www.aboutads.info/choices/ lub stronie UE http://www.youronlinechoices.com/ wyjaśniać się. Ponadto przechowywanie plików cookies można uzyskać poprzez wyłączenie ich w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej oferty online będą dostępne.

Używamy narzędzia wyrażania zgody „Real Cookie Banner” do zarządzania plikami cookie i podobnymi technologiami (pikselami śledzącymi, sygnałami nawigacyjnymi itp.) oraz do wyrażania zgody w tym zakresie. Szczegóły dotyczące działania „Real Cookie Banner” można znaleźć pod adresem https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest Art. 6 (1) (c) RODO i Art. 6 (1) (f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zarządzanie wykorzystywanymi plikami cookies i podobnymi technologiami oraz wyrażaniem stosownych zgód.

Podanie danych osobowych jest nadal wymagane umownie i nie jest wymagane do zawarcia umowy. Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych. Jeśli nie podasz danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać Twoimi zgodami.

usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone zgodnie z Art. 17 i 18 RODO. O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie kolidować z żadnymi ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania. Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są niezbędne do innych, prawnie dozwolonych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Oznacza to, że dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.

Zgodnie z wymogami prawnymi w Niemczech przechowywanie odbywa się w szczególności przez 10 lat zgodnie z §§ 147 ust. 1 AO, 257 ust. 1 nr 1 i 4, ust. 4 HGB (księgi, rejestry, raporty zarządcze, dokumenty księgowe, księgi handlowe , odpowiednie dla dokumentów podatkowych itp.) i 6 lat zgodnie z § 257 § 1 pkt 2 i 3, § 4 HGB (listy handlowe).

Zgodnie z wymogami prawnymi w Austrii przechowywanie odbywa się w szczególności przez 7 lat zgodnie z § 132 ust. 1 BAO (dokumenty księgowe, rachunki/faktury, rachunki, rachunki, dokumenty handlowe, zestawienie przychodów i wydatków itp.), na okres 22 lata w związku z nieruchomościami i przez 10 lat w przypadku dokumentów związanych z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, usługami telekomunikacyjnymi, radiowo-telewizyjnymi świadczonymi na rzecz podmiotów niebędących przedsiębiorcami w państwach członkowskich UE, dla których wykorzystywany jest mały punkt kompleksowej obsługi (MOSS).

Uczestnictwo w partnerskich programach partnerskich

W ramach naszej oferty online stosujemy zwyczajowe w branży środki śledzenia na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. Poniżej wyjaśniamy użytkownikom tło techniczne.

Usługi oferowane przez naszych partnerów umownych mogą być również reklamowane i łączone na innych stronach internetowych (tzw. linki partnerskie lub systemy posprzedażowe, jeśli na przykład linki lub usługi stron trzecich są oferowane po zawarciu umowy). Operatorzy odpowiednich stron internetowych otrzymują prowizję, jeśli użytkownicy klikną linki partnerskie, a następnie skorzystają z ofert.

Podsumowując, dla naszej oferty online konieczne jest, abyśmy mogli śledzić, czy użytkownicy, którzy są zainteresowani linkami partnerskimi i/lub dostępnymi u nas ofertami, następnie postrzegają oferty za namową linków partnerskich lub naszej platformy internetowej. W tym celu linki partnerskie i nasze oferty są uzupełniane o określone wartości, które można ustawić w ramach linku lub w inny sposób, np. w pliku cookie. Wartości obejmują w szczególności stronę źródłową (referrer), czas, identyfikator internetowy operatora strony internetowej, na której znajdował się link partnerski, identyfikator internetowy odpowiedniej oferty, identyfikator internetowy użytkownika, a także jako śledzenie określonych wartości, takich jak identyfikator nośnika reklamy, identyfikator partnera i kategoryzacje.

Identyfikatory użytkowników online, których używamy, są wartościami pseudonimowymi. Oznacza to, że same identyfikatory internetowe nie zawierają żadnych danych osobowych, takich jak nazwiska czy adresy e-mail. Pomagają nam jedynie ustalić, czy ten sam użytkownik, który kliknął na link partnerski lub był zainteresowany ofertą za pośrednictwem naszej oferty online, skorzystał z oferty, tj. zawarł na przykład umowę z dostawcą. Identyfikator internetowy jest jednak osobisty, o ile firma partnerska, a także my, dysponujemy identyfikatorem internetowym wraz z innymi danymi użytkownika. Tylko w ten sposób firma partnerska może nam powiedzieć, czy użytkownik skorzystał z oferty i możemy np. wypłacić bonus.

Program partnerski Amazona

Na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. interesu w ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jesteśmy uczestnikami programu partnerskiego Amazon EU, który ma na celu zapewnienie medium dla stron internetowych, za pomocą którego można uzyskać zwrot kosztów reklamy i linków do Amazon.de (tzw. system partnerski). Oznacza to, że jako partner Amazon zarabiamy na kwalifikujących się zakupach.

Amazon używa plików cookie, aby móc śledzić pochodzenie zamówień. Amazon może między innymi rozpoznać, że kliknąłeś link partnerski na tej stronie, a następnie kupiłeś produkt od Amazon.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Amazon i możliwości sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu firmy o ochronie danych: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

Uwaga: Amazon i logo Amazon są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jednego z jej podmiotów stowarzyszonych.

Program partnerski AWIN

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO) jesteśmy uczestnikami programu partnerskiego AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin , Germany, który służy do dostarczania medium, został zaprojektowany dla stron internetowych, za pomocą których można zarabiać na reklamach poprzez umieszczanie reklam i linków do AWIN (tzw. system partnerski). AWIN wykorzystuje pliki cookies, aby móc prześledzić źródło zawarcia umowy. AWIN może między innymi rozpoznać, że kliknąłeś link partnerski na tej stronie, a następnie zawarłeś umowę z AWIN lub za jej pośrednictwem.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Awin i możliwości sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu firmy o ochronie danych: https://www.awin.com/de/rechtliches.

Komentarze i posty

Jeśli użytkownicy zostawiają komentarze lub inne uwagi, ich adresy IP mogą być przechowywane przez 7 dni na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ma to na celu nasze bezpieczeństwo, jeśli ktoś pozostawi w komentarzach i postach treści niezgodne z prawem (obelgi, zakazana propaganda polityczna itp.). W takim przypadku możemy zostać oskarżeni o komentarz lub wkład i dlatego jesteśmy zainteresowani tożsamością autora.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika w celu wykrywania spamu na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Na tej samej podstawie prawnej w przypadku ankiet zastrzegamy sobie prawo do przechowywania adresów IP użytkowników na czas trwania ankiety oraz wykorzystywania plików cookies w celu uniknięcia wielokrotnego głosowania.

Dane podane w kontekście komentarzy i wpisów będą przez nas przechowywane na stałe do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika.

Pobieranie emotikonów i emotikonów

Na naszym blogu WordPress używane są graficzne emotikony (lub emotikony), czyli małe pliki graficzne, które wyrażają uczucia, które są pozyskiwane z zewnętrznych serwerów. Dostawcy serwerów gromadzą adresy IP użytkowników. Jest to konieczne, aby pliki emotikonów mogły zostać przesłane do przeglądarek użytkowników. Usługa Emojie jest świadczona przez Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Automatyczna polityka prywatności: https://automattic.com/privacy/. Wykorzystywane domeny serwerowe to sworg i twemoji.maxcdn.com, które o ile nam wiadomo są tzw. sieciami dostarczania treści, czyli serwerami, które służą wyłącznie do szybkiej i bezpiecznej transmisji plików i danych osobowych użytkowników transmisji zostanie usunięty.

Emotikony są wykorzystywane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. zainteresowania atrakcyjnym wyglądem naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

kontakt

Kontaktując się z nami (np. przez formularz kontaktowy, e-mail, telefon lub za pośrednictwem mediów społecznościowych) podane przez użytkownika informacje są przetwarzane w celu obsługi zapytania kontaktowego i jego realizacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Informacje o użytkownikach mogą być przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientami („system CRM”) lub w porównywalnej organizacji zapytań.

Usuwamy żądania, jeśli nie są już potrzebne. Co dwa lata dokonujemy przeglądu konieczności; Ponadto obowiązują ustawowe obowiązki archiwizacyjne.

Biuletyn Informacyjny

Za pomocą poniższych informacji informujemy Państwa o treści naszego biuletynu, a także o procedurach rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej, a także o prawie do sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na jego otrzymywanie oraz opisane procedury.

Treść newslettera: Wysyłamy newslettery, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne z informacjami reklamowymi (dalej „newsletter”) wyłącznie za zgodą odbiorcy lub zezwoleniem ustawowym. Jeżeli treść newslettera jest szczegółowo opisana podczas rejestracji do newslettera, są one decydujące dla zgody użytkownika. Nasz newsletter zawiera również informacje o naszych usługach i nas samych.

Double opt-in i logowanie: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procedurze double opt-in. Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail, w której zostaniesz poproszony o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł się zarejestrować przy użyciu cudzego adresu e-mail. Rejestracje do newslettera są rejestrowane, aby móc udowodnić, że proces rejestracji jest zgodny z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie czasu rejestracji i potwierdzenia oraz adresu IP. Rejestrowane są również zmiany w Twoich danych przechowywanych przez dostawcę usług wysyłkowych.

Dane rejestracyjne: Aby zapisać się do newslettera wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie poprosimy Cię o podanie imienia, abyśmy mogli zwracać się do Ciebie osobiście w biuletynie.

Wysyłka newslettera i związany z tym pomiar skuteczności opierają się na zgodzie odbiorcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO w związku z art. 7 ust. 2 nr 3 UWG lub jeśli zgoda nie jest wymagana , na podstawie naszych uzasadnionych interesów w zakresie marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO w związku z art. 7 ust. 3 UWG.

Proces rejestracji jest rejestrowany na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz interes koncentruje się na korzystaniu z przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu newslettera, który służy naszym interesom biznesowym, jak również spełnia oczekiwania użytkowników, a także umożliwia nam udowodnienie zgody.

Zakończenie/Cofnięcie – W każdej chwili możesz zakończyć otrzymywanie naszego biuletynu, tj. odwołać swoją zgodę. Link do rezygnacji z newslettera znajdziesz na końcu każdego newslettera. Adresy e-mail, których nie subskrybujemy, możemy przechowywać przez okres do trzech lat na podstawie naszych uzasadnionych interesów, zanim je usuniemy, aby móc udowodnić wcześniej wyrażoną zgodę. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celu ewentualnej obrony przed roszczeniami. W każdej chwili możliwe jest indywidualne żądanie usunięcia, pod warunkiem jednoczesnego potwierdzenia wcześniejszego istnienia zgody.

Biuletyny - Mailchimp

Biuletyn jest wysyłany za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych „MailChimp”, platformy wysyłkowej biuletynów amerykańskiego dostawcy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Tutaj możesz zapoznać się z przepisami dotyczącymi ochrony danych dostawcy usług wysyłkowych: https://mailchimp.com/legal/privacy/. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp jest certyfikowany w ramach Umowy Tarczy Prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskimi standardami ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Usługodawca wysyłkowy jest wykorzystywany na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz umowy o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt 1 RODO.

Dostawca usług wysyłkowych może wykorzystywać dane odbiorców w formie pseudonimowej, tj. bez przypisania do użytkownika, w celu optymalizacji lub ulepszenia własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub do celów statystycznych. Dostawca usług wysyłkowych nie wykorzystuje jednak danych odbiorców naszego newslettera, aby samodzielnie do nich pisać lub przekazywać dane osobom trzecim.

hosting i dostarczanie poczty

Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą do świadczenia następujących usług: infrastruktury i usług platformy, mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej i usług baz danych, wysyłki poczty elektronicznej, usług bezpieczeństwa i usług konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi tej oferty online.

W ten sposób my lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące umów, dane dotyczące użytkowania, metadane i dane komunikacyjne od klientów, zainteresowanych stron i osób odwiedzających tę ofertę online na podstawie naszych uzasadnionych interesów polegających na tym, aby sprawnie i bezpiecznie dostępna oferta online zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z Art. 28 RODO (zawarcie umowy o realizację zamówienia).

Menedżer tagów Google

Google Tag Manager to rozwiązanie, za pomocą którego możemy zarządzać tzw. tagami stron internetowych za pośrednictwem interfejsu (a tym samym np. integrować Google Analytics i inne usługi marketingowe Google z naszą ofertą online). Sam Menedżer Tagów (który implementuje tagi) nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkowników. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników odsyła się do następujących informacji o usługach Google. Zasady użytkowania: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO) korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC („Google”). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkownika są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google posiada certyfikat zgodności z Umową Tarczy Prywatności, dzięki czemu gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, do tworzenia raportów dotyczących działań w ramach tej oferty online oraz do świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i korzystania z Internetu. Z przetworzonych danych mogą być tworzone pseudonimowe profile użytkowników.

Używamy Google Analytics tylko z aktywną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą uniemożliwić przechowywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; Ponadto użytkownicy mogą zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane po 14 miesiącach.

Google Universal Analytics

Używamy Google Analytics w projekcie jako "Analityka uniwersalna" a. „Universal Analytics” odnosi się do procesu Google Analytics, w którym analiza użytkownika opiera się na pseudonimowym identyfikatorze użytkownika, a tym samym tworzony jest pseudonimowy profil użytkownika z informacjami z korzystania z różnych urządzeń (tzw. „cross-device tracking” ).

Google Adsense ze spersonalizowanymi reklamami

Korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO), Stany Zjednoczone, („Google”).

Google posiada certyfikat zgodności z Umową Tarczy Prywatności, dzięki czemu gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Korzystamy z usługi AdSense, za pomocą której wyświetlane są reklamy w naszym serwisie i otrzymujemy zapłatę za ich wyświetlenie lub inne wykorzystanie. W tym celu przetwarzane są dane użytkowe, takie jak kliknięcie reklamy i adres IP użytkownika, przy czym adres IP jest skracany o dwie ostatnie cyfry. W związku z tym przetwarzanie danych użytkownika jest pseudonimizowane.

Używamy Adsense ze spersonalizowanymi reklamami. Czyniąc to, Google wyciąga wnioski na temat ich zainteresowań na podstawie odwiedzanych stron internetowych lub aplikacji używanych przez użytkowników oraz utworzonych w ten sposób profili użytkowników. Reklamodawcy wykorzystują te informacje, aby dostosować swoje kampanie do tych zainteresowań, co jest korzystne zarówno dla użytkowników, jak i reklamodawców. W przypadku Google reklamy są spersonalizowane, gdy zebrane lub znane dane określają lub wpływają na wybór reklam. Obejmuje to między innymi wcześniejsze wyszukiwania, aktywność, wizyty w witrynie, korzystanie z aplikacji, dane demograficzne i informacje o lokalizacji. W szczególności obejmuje to: kierowanie demograficzne, kierowanie na kategorie zainteresowań, remarketing oraz kierowanie na listy dopasowania klientów i listy odbiorców przesłane do usługi DoubleClick Bid Manager lub Campaign Manager.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google kliknij dwukrotnie

Korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO), Stany Zjednoczone, („Google”).

Google jest certyfikowany w ramach umowy Tarczy Prywatności i tym samym oferuje gwarancję przestrzegania europejskiego prawa ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Korzystamy z procesu marketingu internetowego Google „Doubleclick” w celu umieszczania reklam w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.). Double Click charakteryzuje się tym, że reklamy wyświetlane są w czasie rzeczywistym na podstawie domniemanych zainteresowań użytkowników. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy naszej oferty online i w jej ramach w bardziej ukierunkowany sposób, aby przedstawiać użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeśli na przykład użytkownikowi wyświetlają się reklamy produktów, którymi był zainteresowany w innych ofertach online, nazywa się to „remarketingiem”. W tym celu podczas uzyskiwania dostępu do naszych i innych stron internetowych, na których działa sieć reklamowa Google, Google wykonuje bezpośrednio kod Google i tak zwane tagi (re)marketingowe (niewidoczna grafika lub kod, znany również jako „określany jako „web beacons”) zintegrowane ze stroną internetową. Za ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest pojedynczy plik cookie, czyli mały plik (zamiast plików cookie można również zastosować porównywalne technologie). Plik ten zapisuje, jakie strony internetowe odwiedza użytkownik, jakie treści go interesują i które oferty klika, a także informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, odsyłające strony internetowe, czasy odwiedzin i inne informacje dotyczące korzystania z oferty online .

Rejestrowany jest również adres IP użytkownika, przy czym jest on skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tylko w wyjątkowych przypadkach jest w całości przesyłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Powyższe informacje mogą być również łączone przez Google z takimi informacjami z innych źródeł. Jeśli użytkownik następnie odwiedzi inne strony internetowe, mogą mu zostać wyświetlone reklamy dostosowane do jego domniemanych zainteresowań na podstawie jego profilu użytkownika.

Dane użytkownika są przetwarzane pseudonimowo w ramach sieci reklamowej Google. Oznacza to, że Google nie przechowuje i nie przetwarza np. imienia lub adresu e-mail użytkownika, ale przetwarza odpowiednie dane w związku z plikami cookie w ramach pseudonimowych profili użytkowników. Oznacza to, że z punktu widzenia Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie określonej osoby, ale dla właściciela pliku cookie, niezależnie od tego, kto jest tym właścicielem pliku cookie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje zebrane przez Google Marketing Services o użytkownikach są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Obecność online w mediach społecznościowych

Utrzymujemy obecność online w sieciach i platformach społecznościowych, aby móc komunikować się z klientami, zainteresowanymi stronami i aktywnymi tam użytkownikami oraz informować ich o naszych usługach. Przy wywoływaniu odpowiednich sieci i platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych odpowiednich operatorów.

O ile nasze oświadczenie o ochronie danych nie stanowi inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, jeśli komunikują się z nami w sieciach i platformach społecznościowych, np. piszą posty na naszej stronie internetowej lub wysyłają do nas wiadomości.

Integracja usług i treści stron trzecich

W ramach naszej oferty online korzystamy z treści lub ofert usług dostawców zewnętrznych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. Integracja usług) takie jak filmy lub czcionki (zwane dalej jednolicie „treścią”).

Zakłada to zawsze, że zewnętrzni dostawcy tych treści rozpoznają adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie mogliby wysłać treści do swojej przeglądarki. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlenia tych treści. Staramy się wykorzystywać wyłącznie treści, których dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie do dostarczania treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również wykorzystywać tak zwane znaczniki pikselowe (niewidoczne grafiki, znane również jako „web beacons”) do celów statystycznych lub marketingowych. „Tagi pikselowe” mogą być wykorzystywane do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Pseudonimizowane informacje mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i zawierają między innymi informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłających stronach internetowych, czasie odwiedzin i inne informacje dotyczące korzystania z naszej oferty online, a także powiązania do takich informacji z innych źródeł.

youtube

Osadzamy filmy z platformy „YouTube” dostarczanej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ochrona danych: https://www.google.com/policies/privacy/, zrezygnuj: https://adssettings.google.com/authenticated.

Czcionki Google

Integrujemy czcionki („Google Fonts”) dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ochrona danych: https://www.google.com/policies/privacy/, zrezygnuj: https://adssettings.google.com/authenticated.

mapy Google

Integrujemy mapy usługi „Google Maps” dostarczanej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP oraz dane lokalizacyjne użytkowników, które jednak nie są zbierane bez ich zgody (zwykle w ramach ustawień w urządzeniach mobilnych). Dane mogą być przetwarzane w USA. Ochrona danych: https://www.google.com/policies/privacy/, zrezygnuj: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google+

Funkcje i treści platformy Google+, oferowanej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”), mogą być zintegrowane z naszą ofertą online. Może to obejmować na przykład treści, takie jak obrazy, filmy wideo lub tekst oraz przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą udostępniać treści z tej oferty online w ramach Twittera. Jeśli użytkownicy są członkami platformy Google+, Google może przypisać tam wymienione treści i funkcje do profili użytkowników.

Google posiada certyfikat zgodności z Umową Tarczy Prywatności, dzięki czemu gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Utworzono z Datenschutz-Generator.de przez RA Dr. Tomasza Szwenke

pl_PLPL