Przejdź do treści
Strona główna » zezwolenie na pobyt

zezwolenie na pobyt

Spis treści

zezwolenie na pobyt

Jednym z siedmiu tytułów pobytu, które istnieją w Niemczech, jest zezwolenie na pobyt.

Co to jest zezwolenie na pobyt?

Zezwolenie na pobyt jest zwykle udzielane na maksymalnie 3 lata, po czym może zostać przedłużone. Zezwolenie na pobyt jest wydawane na czas oznaczony, aby można było je cofnąć, jeżeli cudzoziemiec, który przeprowadził się do kraju, nie wypełnia swoich obowiązków obywatelskich. Każdy, kto ubiega się o zezwolenie na pobyt, musi mieć uzasadnienie tego wniosku. Różne powody przeprowadzki do obcego kraju są przypisane do konkretnych paragrafów.

Ubieganie się o zezwolenie na pobyt dla:

 • móc prowadzić studia lub szkolenia (§ 16-17)
 • móc prowadzić działalność zawodową (§ 18)
 • możliwość zamieszkania w innym kraju ze względów humanitarnych, prawnomiędzynarodowych lub politycznych (§ 22 - 26, 104a, 104b)
 • możliwość łączenia rodzin (§ 27-36)
 • umożliwienie byłym Niemcom lub cudzoziemcom powrotu do Niemiec (§ 37 – 38)
 • Osoby posiadające prawo stałego pobytu w innym państwie UE do legalizacji pobytu w Niemczech (§ 38a)

Gdzie można ubiegać się o zezwolenie na pobyt?

Zezwolenie na pobyt należy uzyskać od lokalnego Urząd ds. Cudzoziemców być wymagane. Wniosek o pierwsze wydanie zezwolenia na pobyt można złożyć w niemieckiej placówce dyplomatycznej w kraju ojczystym.

Po wjeździe do Republiki Federalnej Niemiec zezwolenie na pobyt musi być regularnie przedłużane. Po pięcioletnim okresie pobytu w Republice Federalnej Niemiec można ubiegać się o zezwolenie na pobyt bezterminowy we właściwym urzędzie ds. cudzoziemców.

Wymagania dotyczące dotacji

Określono warunki, które muszą być spełnione, aby uzyskać zezwolenie na pobyt. Spełnienie wymagań w 100 procentach jest podstawą do wydania zezwolenia na pobyt.

Po upływie maksymalnie 3 lat od wydania zezwolenia na pobyt wygasa. Można go przedłużyć po sprawdzeniu, czy wszystkie warunki przyznania są nadal w pełni spełnione.

Jeśli podane powody pobytu w Niemczech (patrz podział na ustępy) przestaną obowiązywać w tym momencie, władze imigracyjne mogą odmówić przedłużenia pozwolenia na pobyt. Ponadto wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek o zezwolenie na pobyt, podlegają obowiązkom, które muszą zostać spełnione. Obowiązki te mogą m.in. B. Udział w kursie integracyjnym.

Wymogi, jakie należy spełnić, aby otrzymać zezwolenie na pobyt stały, obejmują następujące punkty:

 • dowód posiadania ważnego prawa pobytu, np. B. wiza lub zezwolenie na pobyt
 • brak toczącego się postępowania karnego lub brak wcześniejszych wyroków skazujących
 • obecność dowodu ważnego paszportu
 • musisz być w stanie zabezpieczyć swoje środki utrzymania z własnych środków
 • zezwolenie na pobyt, które istnieje od co najmniej pięciu lat
 • Wpłata do ustawowego ubezpieczenia emerytalnego przez co najmniej 60 miesięcy
 • Dowód powodu pobytu
 • odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne
 • Dobra znajomość niemieckiego systemu społecznego i języka niemieckiego
 • główne miejsce zamieszkania w mieście, w którym składany jest wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, z wystarczającą powierzchnią mieszkalną dla określonej liczby osób

W razie potrzeby urząd ds. cudzoziemców może zażądać dalszych dokumentów i dokumentów, które należy niezwłocznie przedłożyć. W zależności od sytuacji wymagania dotyczące zezwolenia na pobyt stały mogą się różnić.

Spodziewasz się gości z zagranicy? Z Ubezpieczenie podróżne dla gości zagranicznych korzystają z kompleksowej ochrony w Niemczech i Europie.

Koszty

Koszty pierwszego wydania zezwolenia na pobyt w Republice Federalnej Niemiec wynoszą 100 euro. Zezwolenie na pobyt musi być regularnie przedłużane przed wygaśnięciem jego ważności, aby nie wygasło.

W przypadku przedłużenia zezwolenia na pobyt o więcej niż 3 miesiące opłata za przedłużenie wynosi 93 euro. Termin „zezwolenie na pobyt bez ograniczeń” nie jest używany od 1 stycznia 2005 roku. Od tego czasu cudzoziemcy posiadający nieograniczone i nieograniczone prawo pobytu otrzymywali „zezwolenie na osiedlenie się”. Jest to odpowiednik poprzedniego zezwolenia na pobyt stały.

Czy możesz pracować z pozwoleniem na pobyt?

Organy imigracyjne mogą wydać pozwolenie na pracę wraz z pozwoleniem na pobyt. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy administracja zatrudnienia wyraziła na to zgodę. Zatwierdzenie jest wymagane w ramach procedury wewnętrznej. Jeżeli zezwolenie na pobyt zostało wydane bez zezwolenia na pracę, wnioskodawca może zwrócić się do właściwego organu ds. cudzoziemców o możliwość wydania zezwolenia na pracę.

Jeden Uprawnienie do pracy nie jest zatem automatycznie uwzględniony w dokumencie pobytowym.

Różnica między tytułem pobytu a zezwoleniem na pobyt

O zezwolenie na pobyt należy wystąpić przed wjazdem do Republiki Federalnej Niemiec i regularnie odnawiać po wjeździe. Jeżeli wymagania dotyczące miejsca zamieszkania w Niemczech nie mogą być spełnione lub udowodnione przez osoby, których to dotyczy, władze imigracyjne mogą odmówić przedłużenia zezwolenia na pobyt.

Pod oznaczeniem zezwolenie na pobyt przez udzielenie zezwolenia na osiedlenie się rozumie się zezwolenie na pobyt stały. To nie musi być stale przedłużane, ponieważ jest nieograniczone.

powiązane linki 

pl_PLPL